เกี่ยวกับ Tablet OTPC [แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย]

1. เนื้อหาด้านเทคนิด การจัดการเรียนการสอน แนะนำครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องแท็บเล็ต คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน (สทร.สพฐ.)

2.แผนการสอน 200 วัน(คู่มือครู) การใช้เครื่องแท็บเล็ต เป็นสื่อในการบูรณาการ ร่วมกับการเรียน การสอนในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 5 รายวิชา (สพฐ.)

TABLET-200-COVER-FRONT

ดาวน์โหลด [กดตรงนี้]

3.การส่งซ่อม Tablet OTPC

การส่งซ่อม Tablet OTPC

4.การติดตั้งโปรแกรมเชื่อมต่อ PC Computer

การติดตั้งโปรแกรมเชื่อมต่อ PC Computer

5.คู่มือ Tablet OTPC ของ ผู้ปกครอง

คู่มือ Tablet OTPC ของ ผู้ปกครอง