ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  พ.ร.บ (1) พ.ร.บ (2)