ความรู้เกีี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รายละเอียดดังต่อไปนี้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร