วันที่ 30  มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยตามแนวข้อสอบ PISA –Like และ O- NET ประจำปีงบประมาณ  2561  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบแบบ PISA และ O–NET และสร้างความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวข้อสอบ PISA และ O – NET จะต้องทำให้มีความสอดคล้องเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในอนาคตได้