คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประชาสัมพันธ์เสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนปี 2561 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ p p1 p2