วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ สอ.บุญสม ยานะธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหัวริน ปฏิบัติราชการแทน นำคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการกองทุนหมุนเวียนและอาหารกลางวันน้ำดื่มสะอาด สุขาภิบาล เด็กทุพโภชนาการและปัญหาเด็กติดเหา โรงเรียนบ้านร่องน้ำ และโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่