ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เรื่องการพัมนาหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาส ปี พ.ศ.2559

โดย นายพิเชฐ  คำรินทร์  ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

<<<แนวความคิด บทย่อ>>>