ข้อมูลผู้บริหาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นางวรางคณา ไชยเรือน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายประกอบกิตติ์  ปัสสวาท
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายประสิทธิ์  เมืองไสย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ดร.สมนึก  นาห้วยทราย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ดร.พงษ์ศักดิ์  บุญพรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายวิศวัสต์  ศิริปิยวโรดม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

กลุ่มอำนวยการ   Director Group

นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี

นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 นางนาตยา สินธุวาทิน

นางนาตยา สินธุวาทิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 นางกรุณา พุฒิมา

นางกรุณา พุฒิมา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางพิมพ์ลภัส กูลนรา

นางพิมพ์ลภัส กูลนรา

เจ้าพนักงานธุรการ

 นายวีรชัย ภู่อิ่นอ้อย

นายวีรชัย ภู่อิ่นอ้อย

พนักงานธุรการ ส.4

 นายวินัส ศิริแก้ว

นายวินัส ศิริแก้ว

ช่างไฟฟ้า ช.4

 นายสุรินทร์ ศรีคำ

นายสุรินทร์ ศรีคำ

ลูกจ้างชั่วคราว

 นางนิภา มูลอินตา

นางนิภา มูลอินตา

ลูกจ้างชั่วคราว

 นางสาวกัลยา วงษายะ

นางสาวกัลยา วงษายะ

ลูกจ้างชั่วคราว

 นางสาวอังสุมารี  พรศรี

นางสาวอังสุมารี พรศรี

ลูกจ้างชั่วคราว

 นายสัจจะ สุวรรณพงษ์

นายสัจจะ สุวรรณพงษ์

ลูกจ้างชั่วคราว

 นายวุฒินันท์ ศรีวิชัย

นายวุฒินันท์ ศรีวิชัย

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวพัชรา  ปวงสมุทร

นางสาวพัชรา ปวงสมุทร

ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มนโยบายและแผน Policy and Planning Group

นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น

นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดี

นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 นางสุนทรี สุวรรณภูมิ

นางสุนทรี สุวรรณภูมิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นางสิริพิม อูปเงิน

นางสิริพิม อูปเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล

นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นางทัศยา สว่างไสว

นางทัศยา สว่างไสว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน

 นางสาวจุไรรัตน์  ศรีวิชัย

นางสาวจุไรรัตน์ ศรีวิชัย

ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication distance Education Promotion Group

 นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวล

นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวล

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นางประภาพร สุวรรณบงกช

นางประภาพร สุวรรณบงกช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นายอภิชาติ  บุญประเสริฐ

นายอภิชาติ บุญประเสริฐ

ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Finacial and Assets Administration Group

 นางสาวพูนศิริ วิทามงคล

นางสาวพูนศิริ วิทามงคล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 นายสมชาย เมธาวีกุล

นายสมชาย เมธาวีกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 นางวรรณา ติยะชนานนท์

นางวรรณา ติยะชนานนท์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 นางอ้อยทิพย์ รุณผาบ

นางอ้อยทิพย์ รุณผาบ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.

นางพัชรินทร์ สิทธิอุไรนันท์

นางพัชรินทร์ สิทธิอุไรนันท์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 นายกุศล บางยี่ขัน

นายกุศล บางยี่ขัน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวธนัชชา ปัญญาแก้ว

นางสาวธนัชชา ปัญญาแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางนัตกานต์ แสนญาติสมุทร

นางนัตกานต์ แสนญาติสมุทร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางกัลยาณี สุนันท์

นางกัลยาณี สุนันท์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย

นางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย

ลูกจ้างชั่วคราว

 นางสาวเรืองรอง ทาแล

นางสาวเรืองรอง ทาแล

ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มบริหารงานบุคคล Personnel Administration Group

นางพัชราภรณ์ เทพวรรณ

นางพัชราภรณ์ เทพวรรณ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานบุคคล

 นางเครือวัลย์ อินทร์ตา

นางเครือวัลย์ อินทร์ตา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 นายยุทธนา กังแฮ

นายยุทธนา กังแฮ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 นางชลดา เขื่อนศรี

นางชลดา เขื่อนศรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 นางสาวจิราพร  พจนาปิยะกุล

นางสาวจิราพร พจนาปิยะกุล

ลูกจ้างชั่วคราว

 นางวาสนา ธนภัทรานันท์

นางวาสนา ธนภัทรานันท์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 นายธเนศ  สิทธิสอน

นายธเนศ สิทธิสอน

ลูกจ้างชั่วคราว

 นางบุหงา ศรีโชค

นางบุหงา ศรีโชค

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอัญมณี  ปินตาปัน

นางสาวอัญมณี ปินตาปัน

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Teacher and Educational Personnel Development GrouP

 นางสมศรี ถ่านคำ

นางสมศรี ถ่านคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา

 นางธัญรดี หลวงโย

นางธัญรดี หลวงโย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Pro

 นายจำนงค์ โปธาเกี๋ยง

นายจำนงค์ โปธาเกี๋ยง

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ

นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 นางธัญพร ภุมรินทร์

นางธัญพร ภุมรินทร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 นายพงศ์รติ แก้วอ้าย

นายพงศ์รติ แก้วอ้าย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชนกานต์ ทิพย์อุ่น

นางสาวชนกานต์ ทิพย์อุ่น

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 นายวรากุล ตุ่นเครือ

นายวรากุล ตุ่นเครือ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวล

นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา

นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 นายสรรค์ ไชยมงคล

นายสรรค์ ไชยมงคล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวรสพร พรวนหาญ

นางสาวรสพร พรวนหาญ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวพรรณณภัทร ตาลป่า

นางสาวพรรณณภัทร ตาลป่า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสุทธิพงศ์ อริยะกุล

นายสุทธิพงศ์ อริยะกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวพรฤทัย ศรีวิชัย

นางสาวพรฤทัย ศรีวิชัย

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจีราภา  ยาวิชัย

นางสาวจีราภา ยาวิชัย

ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Promotion of Educational Provision Group

นางแสงจันทร์ กันยะมูล

นางแสงจันทร์ กันยะมูล

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางชฏาพร ปราโมทย์

นางชฏาพร ปราโมทย์

นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางบัวจันทร์ สุริโย

นางบัวจันทร์ สุริโย

นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ

นางสมจิต อินจันทร์

นางสมจิต อินจันทร์

นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ

นางอุไร กาละปัน

นางอุไร กาละปัน

นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ

นางสาวฉัตรนภา ตุ่นคำ

นางสาวฉัตรนภา ตุ่นคำ

นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ

นางสินีนาฏ วงค์น้อย

นางสินีนาฏ วงค์น้อย

นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีอธิษฐ์ณัฏฐ  โม๊ะสันทะ

ว่าที่ร้อยตรีอธิษฐ์ณัฏฐ โม๊ะสันทะ

ลูกจ้างชั่วคราว

หน่วยตรวจสอบภายใน Internal Audit Unit

 นางคนิตฐา คำแก้ว

นางคนิตฐา คำแก้ว

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวอรวรรณ พรหมมณี

นางสาวอรวรรณ พรหมมณี

นักวิชาการหน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี Legal Affairs Department

นางสาวนงคราญ อินจาย

นางสาวนงคราญ อินจาย

ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

 นายอุกฤษฏ์ รัตนวิชัย

นายอุกฤษฏ์ รัตนวิชัย

นิติกรปฏิบัติการ