วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

 

“บริการดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  บริหารจัดการด้วยทีมและเทคโนโลยี”
SMART&T

S   :  Service Mind
M  :  Moral
A   : Academic
R  :  Run management
T  :  Team
T  :  Technology

 

 


เป็นองค์กรจัดและส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้มีคุณภาพสูงกว่าระดับประเทศภายในปี 2563

 

 


1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
3. สร้างความเข้มแข็งให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

 

 

 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่าระดับประเทศ
2. พัฒนาความเป็นเลิศไปสู่ระดับชาติ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตรงตามสมรรถนะและภาระงาน
4. พัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
5. มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

 

 

 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

 

1. สามารถบริหารจัดการตามภารกิจและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ผู้รับบริการพึงพอใจและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามสมรรถนะ และภาระงาน มีขวัญ กำลังใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จ โดยกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก ให้มีความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

1. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากคะแนน O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2. จำนวนกิจกรรมที่เป็นเลิศ
3. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามภาระหน้าที่
4. ร้อยละของโรงเรียน ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
5. ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน

 

 

 

 

<<<<แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  >>>>

 

 

 

<<<< แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 >>>>

 

 

 

 

<<<< แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้้นฐาน-พ.ศ.2560-2563 >>>>