จังหวัดเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการบริโภคกุ้งขาวแวนนาไม รายละเอียด  ดังต่อไปนี้  ตอบแบบสอบถามความต้องการบริโภคกุ้งขาว