ขยายเวลารับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแลรุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2562 รานยละเอียด  ดังต่อไปนี้ ขยายเวลารับสมัครสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ