วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ  หาญวงค์ รองคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 20 คน จัดกิจกรรม สนุกคิด วิทยาศาสตร์ ให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวข่วง อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6   โดยในช่วงเช้าจัดกิจกรรมในแต่ละชั้นเรียน 6 ห้อง ให้เรียนตามเนื้อหาความยากง่ายของแต่ละระดับชั้น และในช่วงบ่าย จัดเป็นกิจกรรมรวม กิจกรรมจะเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำ ปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักการค้นคว้าหาคำตอบ ทั้งจากการลงมือปฏิบัติ และค้นหาข้อมูล จากInternet  เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อแอบปิเคชั่น ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ในการนี้ นายอภิชาต  อินตา ผอ.โรงเรียนบ้านหัวข่วง พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านหัวข่วง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ด้วยความขอบคุณยิ่ง