กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย100เปอร์เซนต์รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ กิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย100