การแสดงความคิดเห็นและความต้องการเพื่อกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่(นโยบายสาธารณะ) รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การแสดงความคิดเห็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่