การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.และนายกอบจ.เชียงใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ อบจ.