การออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ รายละเอียดดังต่อไปนี้หนังสือรับรองสถานฑูต