จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืนรุ่น2 รายละเอียด ดังต่อไปนี้

การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนวัตกรรม