องค์กรพัฒนาคุณภาพคุณภาพบุคลากรเพื่ออนาคตประชาสัมพันธ์การอบรมครูประจำการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ คูปองครู 2561รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ p1 p2 p3