การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้ การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน