การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม  2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ใบสมัครพนักงานราชการ