การศึกษาปัญหา สาเหตุเกี่ยวกับการออกกลางคันหรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันของนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

โดย

นางแสงจันทร์ กันยะมูล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

<<<<การศึกษาปัญหา สาเหตุเกี่ยวกับการออกกลางคันหรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันของนักเรียน>>>>