วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 มอบหมายให้ ดร.สมนึก นาห้วยทราย รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ เพื่อขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ผ่านทางระบบ Video Conference โปรแกรม Google Meet ซึ่งมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้จัดทำโครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินการ “บวร” ปลอดบุหรี่ โดยจุดจัดการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้แก่ครู และนักเรียนแกนนำในพื้นที่ 6 อำเภอนำร่อง (อำเภอเมือง หางดง สารภี สันป่าตอง แม่วาง ดอยหล่อ) ณ ห้องประชุมหางดง