การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล่้าครั้งที่ 21ปี2562 ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายใน 11 ตุลาคม  2562 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ การประชุมวิชาการ