การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่องห่องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั้งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ การประชุมห้องสมุดเข้มแข็งฯ