การประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รายละเอียดดังต่อไปนี้ประกาศเจตนารมณ์ระหว่างเพศ