การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า รายละเอียดดังต่อไปนี้รางวัลพานแว่นฟ้า