สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดประจำปี 2563 ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 17 มกราคม  2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประกวดบรรยายธรรม