การตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การตอบแบบสอบถามออนไลท์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย