การจัดบริการทันตกรรมของเด็กวัยเรียน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ บริการทันตกรรม