วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนใบสมัครผลงานดีเด่นด้านดนตรีไทย การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี 2563 ภายในวันที่ 17 มกราคม  2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ คัดเลือกเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย