กระทรวงแรงงานขอเชิญชวนบุคคลภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน