กระทรวงมหาดไทยแจ้งช่องทางการติดต่อราชการช่วงสถานการณ์โควิท รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ช่องทางการติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ช่วงสถานการณ์โควิท