คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ปี 2566
-กลุ่มอำนวยการ
-นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี
>> คู่มือการปฏิบัติงานมาตฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-นางนาตยา สินธุวาทิน
>> คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเงินทุนหมุนเวียน
-นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค์
>> คู่มือปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
>> คู่มือปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
>> คู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
-นางอัจชริญา บุญทาคำ
>> คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
>> คู่มือปฏิบัติงานการใช้รถนยนต์ส่วนกลางสำักงานเขตพื้นที่การศึกษา
>> คู่มือปฏิบัติงานจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
>> คู่มือปฏิบัติงานการมอบหมายหน้าที่ในราชการ
– นางสาวทิพารัตน์ กันทิยะ
>> คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
>> คู่มือปฏิบัติงานการทำลายเอกสาร
-นางสาวพัชรา ปวงสมุทร
>> คู่มือปฏิบัติงานการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++
-กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> นางเครือวัลย์ อินทร์ตา
>> นางกรุณา พุฒิมา
-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
>> นางแสงจันทร์ กันยะมูล
>> นางชฎาพร ปราโมทย์
>> นางบัวจันทร์ สุริโย
>> นางอุไร กาละปัน
>> นางสินีนาฎ วงศ์น้อย
>> นางสาวฉัตรนภา อุ่นคำ
>> นางพิมพิ์ลภัส กูลนรา
>> ว่าที่ ร.ต.อธิษฐ์ณัฎฐ โม๊ะสันทะ
-กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
>> นางสาวพูนศิริ วิทามงคล
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมงบประมาณ
>> นางวรรณภา ติยะชนานนท์
คู่มือการปฏิบัติงานงานข้าราชการบำนาญ
>> นางอ้อยทิพย์ รุณผาบ
คู่มือการปฏิบัติงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
>> นางนัตกานต์ แสนญาติสมุทร
คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีรับเงินในระบบ New GFMIS Thai
>> นางสาวธนัชชา ปัญญาแก้ว
คู่มือการปฏิบัติงานการนำส่งเงินในระบบ KTB Corporate Online
>> นายกุศล บางยี่ขัน
คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกโรงเรียน
>> นางกัลยาณี สุนันท์
คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร
>> นางสาวสรณีย์ โพธิรัตน์
คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด)
>> นางพัชรินทร์ สิทธิอุไรนันท์
คู่มือการปฏิบัติงานงานบริหารพัสดุ
>> นางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย
คู่มือการปฏิบัติงานการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)
-หน่วยตรวจสอบภายใน
>> นางคนิตฐา คำแก้ว
-กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
>> นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวล
>> นางประภาพร สุวรรณบงกช
>> นายอภิชาติ บุญประเสริฐ
-กลุ่มกฏหมายและคดี
>> นางสาวนงคราญ อินจาย
>> นายอุกฤษฏ์ รัตนวิชัย
-กลุ่มบริหารงานบุคคล
>> คู่มือปฏิบัติงานนางพัชราภรณ์ เทพวรรณ
>>> คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่ม
>>> คู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างได้รับเงินเดือนระหว่างลาเกิน
>>> คู่มือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น
>> คู่มือปฏิบัติงานนายยุทธนา กังแฮ
>>> คู่มือการปฏิบัติงาน การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>> คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
>> คู่มือปฏิบัติงานนางบุหงา ศรีโชค
>>> คู่มือการจัดทำสมุดประวัติและ ก.ค.ศ.16
>>> คู่มือการขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
>> คู่มือปฏิบัติงานนางชลดา เขื่อนศรี
>>> คู่มือการจัดทำวางแผนอัตรากำลัง
>> คู่มือปฏิบัติงานนางวาสนา ธนภัทรานันท์
>>> คู่มือดำเนินงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
>> คู่มือปฏิบัติงานนางสาวกานต์สินี ถาวร
>>> คู่มือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
>> คู่มือปฏิบัติงานนางอัญมณี จีนประดิษฐ์
>>> คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
>>> คู่มือระบบบริหารทรัพยากรบุคค HRMS
>>> คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
>> คู่มือปฏิบัติงานนางสาวเรืองรอง ทาแล
>>> คู่มือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>> คู่มือการดำเนินงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงิน พ.ค.ก.
>> คู่มือปฏิบัติงานนางสาวจิราพร พจนาปิยะกุล
>> คู่มือปฏิบัติงานนางสาวอังสุมารี พรศรี
>>> แผนผังการลาออกจากราชการ
>>> แผนผังการต่อวีซ่าครูต่างชาติ
-กลุ่มนโยบายและแผน
>> นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดี
>> นางสุนทรี สุวรรณภูมิ
>> นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล
>> นางสิริพิม อูปเงิน
>> นางสาวทัศยา ศรีคำเบ้า
-กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
>> นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ
>> นายวรากุล ตุ่นเครือ
>> นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวล
>> นายสรรค์ ไชยมงคล
>> นางสาวรสพร พรวนหาญ
>> นางธัญพร ภุมรินทร์
>> นายพงศ์รติ แก้วอ้าย
>> นางสาวชนกานต์ ทิพย์อุ่น
>> นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา
>> นางสาวพรรณณภัทร ตาลป่า
>> นายสุทธิพงศ์ อริยะกุล
>> นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณี
>> นางจตุพร ชินะใจ
>> นางสาวมยุรี ซาวจำปา
>> นางสาวพิมพิไล ใจแก้ว
>> นายศุภกร พึ่งโต
>> นายวสุพงษ์ อิวาง
>> นายกอปรคุณ อุดมธนวานิช
>> นางสาวพรฤทัย ศรีวิชัย
>> นางสาวจีรภา ยาวิชัย