กิจกรรมศึกษานิเทศก์

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมรับฟังการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2  ผ่านระบบทางไกล Google Meet โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ศึกษานิเทศก์ทุกคน ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ที่ผ่านการประเมินรอบเอกสาร จำนวน  21 โรงเรียน

 

 

การประชุมผ่านระบบออนไลน์  (Zoom Meeting) เรื่อง การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใจของสถานศึกษา

การจัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธระหว่างโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา กับ โรงเรียนพี่เลี้ยงและสพป.เชียงใหม่ เขต 4 เขต 4 ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

คณะผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564

การอบรมวิถีพุทธ วิถีธรรม ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู  และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  1  เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4