ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
08-1764-5953
นางสุนทรี สุวรรณภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
08-1783-8330
นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
08-9850-1338
นางสิริพิม อูปเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
08-1883-1196
นางทัศยา สว่างไสว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
08-6730-0968
นางสาวอังสุมารี พรศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
09-7261-3624