ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

นายสายัณห์ คำลือ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
082-762-2658
นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
08-1764-5953
นางสุนทรี สุวรรณภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
08-1783-8330
นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
08-9850-1338
นางสิริพิม อูปเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
08-1883-1196
นางสาวทัศยา ศรีคำเบ้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
08-6730-0968
นางอัจชริญาณ์ บุญทาคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
06-5945-9094