ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

นายประกอบกิตต์ ปัสสวาท
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
08-1764-5953
นางสุนทรี สุวรรณภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
08-1783-8330
นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
08-9850-1338
นางสิริพิม อูปเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
08-1883-1196
นางทัศยา สว่างไสว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
08-6730-0968
นางสาวอังสุมารี พรศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
09-7261-3624