คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสุนทรี สุวรรณภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสิริพิม อูปเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางทัศยา สว่างไสว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ