หนังสือราชการ

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนร. กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนร. กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2

การจัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning

การจัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning

การจัดสรรงบโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง

การจัดสรรงบโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง