ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มนโยบายและแผน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
เลขที่ 134 หมู่ 8 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ตำบลสันกลางอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 053-311351   ต่อ  21-2