Browsed by
หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3

รายงานติดตามแผนรายไตรมาส ปี 2563 ไตรมาสที่ 3
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2

รายงานติดตามแผนรายไตรมาส ปี 2563 ไตรมาสที่ 2
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1

รายงานติดตามแผนรายไตรมาส ปี 2563 ไตรมาสที่ 1
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ63
การประชุมทางไกล(TELECONFERRENCE)สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และชี้แจงการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประชุมทางไกล(TELECONFERRENCE)สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และชี้แจงการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมทางไกล(TELECONFERRENCE)เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และชี้แจงการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีว่าที่ ร.ต.ธนู วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

   

     

   

คติพจน์กลุ่มนโยบาย

คติพจน์กลุ่มนโยบาย

…..หันหน้าเข้าหากัน

รวมใจมั่นเป็นหนึ่งเดียว

กลมเกลียวร่วมสร้างสรรค์

สานฝัน…สุขสันต์ยิ่ง…ทุกคน