คติพจน์กลุ่มนโยบายและแผน

คติพจน์กลุ่มนโยบายและแผน

…..หันหน้าเข้าหากัน

รวมใจมั่นเป็นหนึ่งเดียว

กลมเกลียวร่วมสร้างสรรค์

สานฝัน…สุขสันต์ยิ่ง…ทุกคน