1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุุคลากร

2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ุ6.หลักเกณฑ์ที่ยังใชับังคับในหน่วยงาน