• O 14  ขั้นตอนการให้บริการ
  • O 15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564
  • O 25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • O 26  การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • O 28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล