Select Page

หมวดหมู่: O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุุคลากร 2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ...

Read More

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2563 (การย้ายกรณีปกติ)

2.แจ้ง-สพท.-ทุกเขต-ว-3564-ลว.-1-ก.ค.63...

Read More

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

630218-0206.7-ว 2 แนวปฏิบัติการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ...

Read More

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

630422-0206.4- ว 6 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด...

Read More

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ได้รับรับเงินเดือน กรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

630505-0206.7 - ว 9 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ได้รับรับเงินเดือน...

Read More

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

610308 -0206.6 -ว 3 หลักเกณฑฺ์การคัดเลือก รอง ผอ.สพท. สังกัด...

Read More
Loading

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ 2564

เลขากพฐ.พบเพื่อนครู

เลขากพฐ.พบเพื่อนครู

เลขากพฐ.พบเพื่อนครู

หมวดหมู่