นายยุทธนา  กังแฮ

นายยุทธนา กังแฮ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ : 089-553-9455
อีเมล์       : personcmi4@gmail.com

นางอุบลวรรณ์  สายเกิด

นางอุบลวรรณ์ สายเกิด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ : 089-759-1644
อีเมล์       : lae.ubonwan@gmail.com