นายยุทธนา  กังแฮ

นายยุทธนา กังแฮ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.คู่มือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย (ว 20-2548)

นางเครือวัลย์  อินทร์ตา

นางเครือวัลย์ อินทร์ตา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.คู่มือปฏิบัติงานงานอัตรากำลัง

นางอุบลวรรณ์  สายเกิด

นางอุบลวรรณ์ สายเกิด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.คู่มือสรรหาลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบ

นางจำนง  ธรรมโชติ

นางจำนง ธรรมโชติ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.คู่มือแนวปฏิบัติขั้นตอนการออกหนังสือรับรอง