นางพัชราภรณ์ เทพวรรณ

นางพัชราภรณ์ เทพวรรณ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 089-634-9802
อีเมล์       : tukata_t@gmail.com

นายยุทธนา กังแฮ

นายยุทธนา กังแฮ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางเครือวัลย์ อินทร์ตา

นางเครือวัลย์ อินทร์ตา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางบุหงา ศรีโชค

นางบุหงา ศรีโชค

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอุบลวรรณ์สายเกิด

นางอุบลวรรณ์สายเกิด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางชลดา เขื่อนศรี

นางชลดา เขื่อนศรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางวาสนา ธนภัทรานันท์

นางวาสนา ธนภัทรานันท์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางจำนงค์ ธรรมโชติ

นางจำนงค์ ธรรมโชติ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน