หมวดหมู่: 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Read More

การลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(PA)

Read More

ประชุมซักซ้อมแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (เมษายน 2562)

ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน...

Read More

การรายงานและปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการอบรมพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้ง

Read More

รายงานตัวและปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

Read More

ประชุมพัฒนาและซักซ้อมความเข้าใจผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีสถานศึกษาไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา

Read More

จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

Read More
Loading