630113-0206.6- ว 1 การกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือก