630218-0206.7-ว 2 แนวปฏิบัติการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง