630422-0206.4- ว 6 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ศธ.